یادداشت

اولین سال، سومین شهردار!

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شهربانو امانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
چهارشنبه هفته گذشته آخرین فرصت برای ابقای شهردار تهران بود. 137 نماینده مجلس با تهیه استفساریه تلاش کردند بدانند آیا براساس استناداتی که شورا و حقوقدانان دارند شهردار تهران از قانون منع بهکارگیری بازنشستگان مستثنی میشود یا خیر. اما درنهایت با مخالفت نمایندگان مجلس با این استفساریه و لزوم کنارهگیری بازنشستگان تا 26 آبان ماه، محمد علی افشانی باید از شهرداری تهران برود.
با این اوصاف و از آنجایی که اعضای شورای شهر پنجم آمادگی لازم را برای انتخاب شهردار جدید از قبل داشتهاند، امروز (یکشنبه) با تشکیل جلسه هماندیشی، روند تعیین شهردار آینده تهران و گزینههای پیشنهادی بررسی میشود. تاکید اعضا بیشتر از هرچیزی بر تجربه و تخصص سومین شهردار است. بلاشک اگر شورای شهر تهران از ابتدا پیشبینی میکرد که ممکن است روزی قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در قوه مقننه تصویب شود با تمهیدات بیشتری شهردار دوم تهران را انتخاب میکرد.
در جلسه هماندیشیای که هفته گذشته برگزار شد به این نتیجه رسیدیم که از امروز فرآیند انتخاب شهردار تهران را شروع کنیم. با توجه به شرایط انتخاب شهردار و دو شهرداری که انتخاب کردیم و کمتر از دو سال تغییر کردند، به این نتیجه رسیدیم که شهردار سوم تهران باید به مدیریت شهری اشراف کامل داشته باشد. لذا با توجه به فرآیندی که از سال 96 در شورای شهر پنجم برای انتخاب شهردار پیشبینی شده بود، باید واکاوی شود که آیا شهردار جدید نیز براساس همان محور گذشته انتخاب شود یا باید برای انتخاب آن با توجه به اتفاقات و شرایط کنونی کشور تجدیدنظر داشته باشیم.
شخصا معتقدم که باید توجه بیشتری به بدنه شهرداری داشته باشیم. یعنی همان کسانی که به دلیل سوءمدیریتها در شوراهای سابق، به لیست انتخاباتی 96 پناه بردند. زیرا خوب میدانیم اگر این بدنه از مدیریت 12 سال گذشته رضایتمندی داشت قطعا لیستی رای میآورد که ترکیب آن با لیست منتخب تفاوت فاحشی داشت لذا شورای پنجم باید توجه ویژهای به همفکری با بدنه کارشناسی شهرداری تهران داشته باشد. با هر اتفاقی که در هرم مدیریت میافتد بازهم شهر تهران اداره میشود، مسالهای که آن را مدیون همین کارشناسان هستیم.
شورا با فشارهای متعددی دستوپنجه نرم میکند. از طرفی سومین شهردار را باید انتخاب کند و از طرفی هم باید از زیر فشارهای متعدد تندروها سربلند بیرون بیاید. همان مخالفانی که اعتقاد داشتند محل دفن اصلاحطلبان شورای پنجم و شهرداری است، تضعیف کردن جایگاه شوراها هدف اصلی آنهاست. بارها تاکید شده است که متاسفانه فضاسازیهایی در این یکسال علیه شوراها اتفاق افتاده و از زشتترین روشها برای شکست رقیب استفاده میکنند. چنین رفتارهایی از سمت مخالفان شورای اصلاحطلب، سناریویی برای ناکارآمد نشان دادن نهاد شورای شهر و رکن پارلمانهای محلی است. فصل هفتم - هفت اصل از 177 اصل - قانون اساسی متعلق به شوراهاست. لذا اگر این اصل قانونی متعلق به شوراها اجرایی شود و مردم بتوانند در این نهاد انتخابی شرکت بیشتری داشته باشند، دستاوردهای مهمی در سطح شهرها خواهیم داشت. درحالی که متاسفانه به جای اینکه پارلمان ملی کشور، پارلمانهای محلی را از خود بداند، آن را رقیب میپندارد.
درعین حال و فارغ از این مسائل، وظیفه شورا، انتخاب شهردار اصلح، برنامهریزی شهری و بررسی رقابتهای پیدا و پنهان غیرقاعدهمند است بنابراین شورای شهر تهران باید تمهیدات لازم را برای انتخاب شهرداری در نظر بگیرد که توانایی ماندن تا آخر این دوره را داشته باشد. با تمام تضارب آرایی که در شورای شهر وجود دارد اما ویژگی مثبت این شورا گفتوگو درباره تمام مسائل است. مخصوصا در انتخاب شهردار همیشه مذاکره داریم و به یک جمعبندی و گزینهای واحد میرسیم. اعتقاد دارم که راهی جز موفقیت نداریم و موفقیت ما در گروی انسجام و خدمت بیشتر به تهرانیهاست و با گفتوگوی درون شورایی و نگاه به مطالبات مردم و بدنه اجرایی شهرداری مطمئنا انتخاب خوبی را خواهیم داشت و تلاش داریم تا پایان دوره دیگر تغییر مدیر کلان مانند شهردار شهر نداشته باشیم.
در نتیجه شورای شهر تهران تا آنجایی که توان دارد سعی میکند تا از منتخب خود البته در چارچوب قانون حمایت کند. با مطرح شدن قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، نگاهها به طرف آقای افشانی شهردار تهران نیز جلب شد و تمام اعضای شورای شهر پنجم از همکاری و عملکرد آقای افشانی در این مدت کوتاه کمال تشکر را دارد.
منبع: روزنامه سازندگی

حزب کارگزاران سازندگی

تماس با ما

آدرس: خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان ابرده (14)، کوچه زروان، پلاک 14، واحد سوم
کدپستی: 1661649631

تلفن: 22885291 (021)

نمابر: 22885292 (021)

ایمیل: info @ kargozaran.net

نقشه

حزب کارگزاران سازندگی ایرانⒸ
کارگزاران در شبکه های اجتماعی