نگاه به تاریخ تحزب در جهان

  • استاد: احمد نقیب زاده
  • منتشر شده: 2018-07-26 09:08:55
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
این دوره رایگان است

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره

قیمت

این دوره برای کاربران میهمان آزاد است

استاد

احمد نقیب زاده

زندگینامه علمی دکتر احمد نقیب زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران
================================

_متولد 1332 در شهربابک
--دیپلم ادبی از دبیرستان ایرانشهر یزد 1350
--لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه تهران 1354
--فوق لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه تهران 1356
--فوق لیسانس روابط بین الملل از دانشگاه پاریس 10 (نانتر) 1982
--دکترای مطاتعات سیاسی از پاریس 10 در سال 1985/1364

رساله دکترا: زندگی سیاسی مذهبی ایران در قرن 19

زندگی شغلی

--استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران 1364 تا 1372
--دانشیار "" "" 1372 تا 1380
--استادتمام "" "" از 1380 به بعد

--مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران از 1369 تا 1371
--مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس 1369 تا 1373
--مدیر گروه علوم سیاسی و اروپا-آمریکا مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها 1377—تا 1380
-- استاد مدعو در دانشگاههای تولوز و پاریس 8 و انستیتو مطالعات سیاسی پاریس، )فرانسه(
--استاد مدعو در دانشگاههای امام صادق(ع)و امام حسین(ع)و آزاد اسلامی و دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه.

آثار علمی ( 24 تالیف و ترجمه و 42 مقاله علمی در مجلات داخلی و خارجی)
تألیفات:
--نگاهی به تاریخ روابط بین الملل از 1870 تا1945، انتشارات دانشگاه تهران، 1369
--تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل - نشر قومس چاپ 18 سال 1390
--نظریه های کلان در روابط بین الملل. قومس 1972
--درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی – سمت. 1379 و 1384 (چاپ 6)
--سیاست و حکومت در اروپا - سمت. 1372 و 1384 (چاپ7)
--احزاب سیاسی و عملکرد آن در جوامع امروز. نشر دادگستر. 1378.
--احزاب سیاسی و گروههای ذینفوذ، قومس، 1388.
--تاثیر فرهنگ ملی بر سیاست خارخی ایران –دفتر مطالعات سیاسی وزارت خارجه. 1979.
--چامعه شناسی بیطرفی و روانشناسی در تاریخ دیپلماسی- مرکز اسناد وخدمات پزوهشی وزارت امور خارجه. 1383.
--دولت رضا شاه و نظام ایلی. مرکز اسناد انقلاب اسلامی. 1379.
--نقش روحانیت شیعه در انقلاب اسلامی ایران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1380.
-- --فرایند تصمیم گیری در سیاست خارجی ایران( چالشها، آسیب ها و راهکارها)، انتشار معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، 1388.
اتحادیه اروپا از آغاز تا امروز. قومس. 1383.

ترجمه ها:
--دانشمند و سیاستمدار ( اثر ماکس وبر). انتشارات دانشگاه تهران.چاپ اول تا سوم1368-1378(تجدید چاپ، انتشارات علمی 1390).
--جامعه شناسی احزاب سیاسی (اثر میخلز). قومس. 1369(چاپ پنجم 1390)
--توسعه سیاسی. (از برتران بدیع). قومس. 1379 (چاپ سوم 1388)
--دو دولت (اثر برتران بدیع و پی یر بیرن بوم). انتشارات باز. 1379– تجدید چاپ انتشارات علمی 1391.
--فرهنگ و سیاست. از برتران بدیع و پی یر بیرن بوم. انتشارات دادگستر. 1378.
--حقوق بشر.( از ژان مورژئون). انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی.1381.
-- جامعه شناسی دولت. (اثر برتران بدیع). انتشارات باز 1379. تجدید چاپ قومس 1388.

مقالات به زبان فارسی:

1-"مطالعۀ تطبیقی نگاه اروپا و آمریکا به آمریکای لاتین"، سیاست خارجی، شماره 1،بهار 1385.
2- "عواملی که در توسعۀ علوم سیاسی و روابط بین الملل مؤثر افتاد"، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 71، بهار 1385.
3- "نقش احتمالی آمریکای لاتین در تحول نظام بین الملل"، همشهری دیپلماتیک، شماره دیماه 1385.
4- "درآمدی بر پدیدارشناسی به مثابه روش علمی" (با حبیب الله کاظمی), پژوهشنامه علوم سیاسی,سال اول، شماره 2، بهار 1385، صص 55-29.
5-"جامعه شناسی جریان نومحافظه کاری در آمریکا" فصلنامه مطالعات منطقه ای، شماره 1، زمستان 1386، صص37-17.
6- "مطالعه تطبیقی دولت مدرن در غرب و در ایران" در رسول افضلی، دولت مدرن در ایران، انتشارات دانشگاه مفید-قم ، 1386، صص 191-163.
7- "سیاست دفاعی و امنیتی فرانسه پس از حادثه 11 سپتامبر، همشهری دیپلماتیک، شماره 20، آذر 1386، صص 67-64.
8- "
9-" روابط بین الملل به عنوان موضوعی میان رشته ای: جامعه شناسی و روابط بین الملل"، مطالعات بین المللی، سال 5 شماره 3، زمستان 1387. صص127-111.
10- "فتنه در قلب خاور میانه" خاور میانه پژوهی، انتشارات دانشگاه امام صادق،1388، صص63-39.
11- "چالشهای نظری و عملی در سیاست خارجی ایران"، روابط خارجی، سال اول، شماره 2، تابستان 1388، صص57-33.
12- "دین وجهانی شدن" فصلنامه علمی ترویجی روابط بین الملل، تابستان 1388.
13- "فرهنگ و سیاست: رابطه ای مجادله انگیز"، برگ فرهنگ (دانشگاه تهران)، شماره 20، زمستان 1388.
14- "ایران، کانون چند زیر سیستم منطقه ای"، مطالعات اورواسیای مرکزی، شماره 5، زمستان 1388.
15- "اتحادیه اروپا پس از توافقنامه لیسبون"،فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین املل، دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا، سال اول، شماره 3، پاییز 1388.
16-"سیاستهای فرهنگی اتحادیه اروپا" (در دست چاپ)
17-"جایگاه بین المللی فرانسه در قرن 21" (در دست چاپ)
18-"بومی کردن دیپپلماسی با تکیه بر تاریخ ملی و مذهبی ایران"
19-" دموكراسي ليبرال و ناهمخواني بنيادهاي نظري آن در غرب مسيحي و شرق اسلامي "، فصلنامه اطلاعات سیاسی-اقتصادی ، شماره 284 ، تابستان 1390، صص61-54.
20- "سیاست و فرهنگ در اروپا: همگرایی یا واگرایی" پژوهشنامه روابط بین الملل. دانشگاه آزاد-واحد مرکز . سال 6. پائیز 1392- ص161
21 – " کنش اجتماعی از منظر برساختگرایی" پژوهشهای روابط بین الملل انجمن ایرانی روابط بین الملل . شماره 7- بهار 1392.
22- "بررسی فرایند توسعۀ اقتصادی در کره جنوبی؛ در چارچوب دولت توسعه گرای غیر دموکراتیک"، فصلنامه سیاست، دوره 45، شماره 4، زمستان 13394. صص 1032-1015.
23- " رابطه دین و سیاست در عصر پسا سکیولار" پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره 10، شماره 4، پاییز 1394، صص 217-193.
24- "جنبش ضد وال استریت، درآمد بحران های عصر جهانی شدن"، جنبش اشغال وال استریت، تابستان 1394، دوره 1، شماره 19، صص 366-345.
25- "مقایسه مبانی مشروعیت در دولن های هخامنشی و ساسانی" فصلنامه سیاست (نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران). دوره 46. شماره 3، پاییز 1395. صص 815-797.

مقالات به زبان خارجی:

1--L’administration de la ville en Iran au XIXè siècle: Loqman; N° 1; Automne-Hiver 1987-88: 2--Islam et civil society. Téhéran; Discourse. Automne 1990.
3--Collectively or singly :Western Europe and the Iran-Iraq war in Farhang Rajaee, Iranian perspective on the Iran-Iraq war,.University press of Florida.1997.pp.39-48.
4--The role of conitive milieu in iranian foreign policy. Discourse. Vol N 3-4, Winter-Spring 2003. pp, 45-66.
5--Iran and Europe : Trend and prospect. Global Dialogue. Vol 3 N 2-3, Spring-Sumner 2001. pp, 72-80.
6--Rectification of Iran’s foreign policy shortcoming during Khatami presidency, Discourse, vol 3, N 3, Winter 2002, pp, 85-100.
7--Les composants de la politique étrangère d'Iran ; Géostratégiques, N° 9, Octobre 2005 :
8--Le régionalisme de l’Amérique Latine à l’origine d’un nouvel ordre mondial ? Géostratégiques ; N° 11 ; Mars 2006 :
9- L"idée républicaine en Iran; in Paul Baquiast et Emmanuel Dupuy; L"idée républicaine dans le monde: XVIIIè - XXIè siècle; Paris; Harmattan; 2007; pp177)182.
10- "Les Militaires et la politique en IRAN", Paris, Défense Nationale, Janvier 2008; pp;129-134.
11- " La pensée républicaine en Iran"; Téhéran; International studies Journal; Vol 3; N° 4;
Spring 2007; pp; 33-42.
12- « Quel Avenir Peut-On Envisager pour ledit Printemps Arabe » , Paris ,Géostratégiques, N° 32, 3è trimestriel 2011, pp 111-119.
13- « An Pesian-Muslim Approach to Diplomacy », Tehran, Iranian Review of Foreign Affairs, Vol.2, N° 4. Winter 2012, pp, 88-98.
14- « La Société civile en Iran et en Arabie Saoudite » ; Paris, Géostratégiques, N° 46 ; Avril 2016 ; pp, 121-128.
15- « Coup d’œil sur les Relations Franco-Iraniennes, et l’Imaginaire des Iraniens », Les Cahiers de l’Orient, N° 123, Eté 2016, pp, 99-112/
کنفرانسها:
--مطالعه تطبیقی توسعه سیاسی در ایران و اسپانیا. مادرید. مارس 2001.
--ادبیات و صلح: تجربه ایران. کنفرانس جهان اسلام و دنیای اسپانیایی زبان. سپتامبر 2003.
-- فرهنگ و روابط بین الملل. برگزار کننده: انجمن کروبر آلمان. اصفهان . آبان 1382.
--نقش اقتصاد در همبستگی ملل. گفتگوی تمدنها. مادرید. اکتبر 2003.
--مطالعه تطبیقی توسعه در ایران و ترکیه. سومین اجلاس ایرانیان و ترکها. اصفهان 19 و 20 اسفند 1382.
--سیاست عربی جمهوری اسلامی ایران. پاریس. انستیتو مطالعات عرب. نوامبر 2004.
--ترکیه و اتحادیه اروپا. تهران. دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی. آذر ماه 1383.
--کانت و صلح سیاسی.تهران. دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی . 19 بهمن 1383.
--ایران و ترکیه در عصر جهانی شدن. آنکارا. چهارمین اجلاس ایرانیان و ترکها . اکتبر 2005.
-- "جامعه شناسی و روابط بین الملل" روابط بین الملل : موضوعی بین رشته ای تهران آبان 1387.
-- "آینده قدرت در فضای مجازی" ، سیاست و فضای مجازی، تبریز . آبان 1390
-- " جامعه مدنی در خاورمیانه" ، پاریس ، آکادمی مطالعات ژئواستراتژیک، بهمن 1394.
-- "چالش های کنونی دولت در ایران"، تهران ، همایش ملی دولت و ملت در ایران، دانشگاه علامه طباطبایی، 31 فروردین و 1 اردیبهشت 1395.

 

طرحهای پژوهشی انجام شده توسط دکتر نقیب زاده
‏1- تأثیر فرهنگ ملی بر سیاست خارجی ج.ا.ا - کار فرما مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت ‏امور خارجه- همرراه با تشویق وزیر وقت دکتر خرازی- سال اتمام 1379 (چاپ شده)‏
‏2- جامعه شناسی بیطرفی و روانشناسی انزواگرایی در تاریخ دیپلماسی ایران- کارفرما مرکز خدمات ‏اسنادی وزارتخرجه- سال اتمام 1380 (چاپ شده)‏
‏3-فرایند تصمیم گیری در سیاست خارجی ایران (چالشها و راهکارها)- کارفرما مرکز تحقیقات ‏استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت- (چاپ شده)1384‏
‏4-نقش روحانیت شیعه در پیروزی انقلاب اسلامی – کارفرما مرکز اسناد انقلاب اسلامی- 1381‏
‏5- جهانی شدن و چالشهای فرهنگ سیاسی در ایران –کارفرما مرکز مطالعات جانی شدن ریاست ‏جمهوری – 1393 ( درحال چاپ شدن)‏
‏6- راهای اجرایی کردن اصل 15 قانون اساسی- کارفرما کمیسیون چشم انداز دبیرخانه تشخیص ‏مصلحت- 1393

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
نگاه به تاریخ تحزب در جهان 2018-07-26 09:08:55
وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره

حزب کارگزاران سازندگی

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان پاسداران، انتهای نگارستان پنجم، پلاک 8

تلفن: 22841608 (021)

ایمیل: info @ kargozaran.net

نقشه

کارگزاران در شبکه های اجتماعی