احمد نقیب زاده

زندگینامه علمی دکتر احمد نقیب زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران
================================

_متولد 1332 در شهربابک
--دیپلم ادبی از دبیرستان ایرانشهر یزد 1350
--لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه تهران 1354
--فوق لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه تهران 1356
--فوق لیسانس روابط بین الملل از دانشگاه پاریس 10 (نانتر) 1982
--دکترای مطاتعات سیاسی از پاریس 10 در سال 1985/1364

رساله دکترا: زندگی سیاسی مذهبی ایران در قرن 19

زندگی شغلی

--استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران 1364 تا 1372
--دانشیار "" "" 1372 تا 1380
--استادتمام "" "" از 1380 به بعد

--مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران از 1369 تا 1371
--مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس 1369 تا 1373
--مدیر گروه علوم سیاسی و اروپا-آمریکا مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها 1377—تا 1380
-- استاد مدعو در دانشگاههای تولوز و پاریس 8 و انستیتو مطالعات سیاسی پاریس، )فرانسه(
--استاد مدعو در دانشگاههای امام صادق(ع)و امام حسین(ع)و آزاد اسلامی و دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه.

آثار علمی ( 24 تالیف و ترجمه و 42 مقاله علمی در مجلات داخلی و خارجی)
تألیفات:
--نگاهی به تاریخ روابط بین الملل از 1870 تا1945، انتشارات دانشگاه تهران، 1369
--تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل - نشر قومس چاپ 18 سال 1390
--نظریه های کلان در روابط بین الملل. قومس 1972
--درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی – سمت. 1379 و 1384 (چاپ 6)
--سیاست و حکومت در اروپا - سمت. 1372 و 1384 (چاپ7)
--احزاب سیاسی و عملکرد آن در جوامع امروز. نشر دادگستر. 1378.
--احزاب سیاسی و گروههای ذینفوذ، قومس، 1388.
--تاثیر فرهنگ ملی بر سیاست خارخی ایران –دفتر مطالعات سیاسی وزارت خارجه. 1979.
--چامعه شناسی بیطرفی و روانشناسی در تاریخ دیپلماسی- مرکز اسناد وخدمات پزوهشی وزارت امور خارجه. 1383.
--دولت رضا شاه و نظام ایلی. مرکز اسناد انقلاب اسلامی. 1379.
--نقش روحانیت شیعه در انقلاب اسلامی ایران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1380.
-- --فرایند تصمیم گیری در سیاست خارجی ایران( چالشها، آسیب ها و راهکارها)، انتشار معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، 1388.
اتحادیه اروپا از آغاز تا امروز. قومس. 1383.

ترجمه ها:
--دانشمند و سیاستمدار ( اثر ماکس وبر). انتشارات دانشگاه تهران.چاپ اول تا سوم1368-1378(تجدید چاپ، انتشارات علمی 1390).
--جامعه شناسی احزاب سیاسی (اثر میخلز). قومس. 1369(چاپ پنجم 1390)
--توسعه سیاسی. (از برتران بدیع). قومس. 1379 (چاپ سوم 1388)
--دو دولت (اثر برتران بدیع و پی یر بیرن بوم). انتشارات باز. 1379– تجدید چاپ انتشارات علمی 1391.
--فرهنگ و سیاست. از برتران بدیع و پی یر بیرن بوم. انتشارات دادگستر. 1378.
--حقوق بشر.( از ژان مورژئون). انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی.1381.
-- جامعه شناسی دولت. (اثر برتران بدیع). انتشارات باز 1379. تجدید چاپ قومس 1388.

مقالات به زبان فارسی:

1-"مطالعۀ تطبیقی نگاه اروپا و آمریکا به آمریکای لاتین"، سیاست خارجی، شماره 1،بهار 1385.
2- "عواملی که در توسعۀ علوم سیاسی و روابط بین الملل مؤثر افتاد"، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 71، بهار 1385.
3- "نقش احتمالی آمریکای لاتین در تحول نظام بین الملل"، همشهری دیپلماتیک، شماره دیماه 1385.
4- "درآمدی بر پدیدارشناسی به مثابه روش علمی" (با حبیب الله کاظمی), پژوهشنامه علوم سیاسی,سال اول، شماره 2، بهار 1385، صص 55-29.
5-"جامعه شناسی جریان نومحافظه کاری در آمریکا" فصلنامه مطالعات منطقه ای، شماره 1، زمستان 1386، صص37-17.
6- "مطالعه تطبیقی دولت مدرن در غرب و در ایران" در رسول افضلی، دولت مدرن در ایران، انتشارات دانشگاه مفید-قم ، 1386، صص 191-163.
7- "سیاست دفاعی و امنیتی فرانسه پس از حادثه 11 سپتامبر، همشهری دیپلماتیک، شماره 20، آذر 1386، صص 67-64.
8- "
9-" روابط بین الملل به عنوان موضوعی میان رشته ای: جامعه شناسی و روابط بین الملل"، مطالعات بین المللی، سال 5 شماره 3، زمستان 1387. صص127-111.
10- "فتنه در قلب خاور میانه" خاور میانه پژوهی، انتشارات دانشگاه امام صادق،1388، صص63-39.
11- "چالشهای نظری و عملی در سیاست خارجی ایران"، روابط خارجی، سال اول، شماره 2، تابستان 1388، صص57-33.
12- "دین وجهانی شدن" فصلنامه علمی ترویجی روابط بین الملل، تابستان 1388.
13- "فرهنگ و سیاست: رابطه ای مجادله انگیز"، برگ فرهنگ (دانشگاه تهران)، شماره 20، زمستان 1388.
14- "ایران، کانون چند زیر سیستم منطقه ای"، مطالعات اورواسیای مرکزی، شماره 5، زمستان 1388.
15- "اتحادیه اروپا پس از توافقنامه لیسبون"،فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین املل، دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا، سال اول، شماره 3، پاییز 1388.
16-"سیاستهای فرهنگی اتحادیه اروپا" (در دست چاپ)
17-"جایگاه بین المللی فرانسه در قرن 21" (در دست چاپ)
18-"بومی کردن دیپپلماسی با تکیه بر تاریخ ملی و مذهبی ایران"
19-" دموكراسي ليبرال و ناهمخواني بنيادهاي نظري آن در غرب مسيحي و شرق اسلامي "، فصلنامه اطلاعات سیاسی-اقتصادی ، شماره 284 ، تابستان 1390، صص61-54.
20- "سیاست و فرهنگ در اروپا: همگرایی یا واگرایی" پژوهشنامه روابط بین الملل. دانشگاه آزاد-واحد مرکز . سال 6. پائیز 1392- ص161
21 – " کنش اجتماعی از منظر برساختگرایی" پژوهشهای روابط بین الملل انجمن ایرانی روابط بین الملل . شماره 7- بهار 1392.
22- "بررسی فرایند توسعۀ اقتصادی در کره جنوبی؛ در چارچوب دولت توسعه گرای غیر دموکراتیک"، فصلنامه سیاست، دوره 45، شماره 4، زمستان 13394. صص 1032-1015.
23- " رابطه دین و سیاست در عصر پسا سکیولار" پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره 10، شماره 4، پاییز 1394، صص 217-193.
24- "جنبش ضد وال استریت، درآمد بحران های عصر جهانی شدن"، جنبش اشغال وال استریت، تابستان 1394، دوره 1، شماره 19، صص 366-345.
25- "مقایسه مبانی مشروعیت در دولن های هخامنشی و ساسانی" فصلنامه سیاست (نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران). دوره 46. شماره 3، پاییز 1395. صص 815-797.

مقالات به زبان خارجی:

1--L’administration de la ville en Iran au XIXè siècle: Loqman; N° 1; Automne-Hiver 1987-88:

2--Islam et civil society. Téhéran; Discourse. Automne 1990.
3--Collectively or singly :Western Europe and the Iran-Iraq war in Farhang Rajaee, Iranian perspective on the Iran-Iraq war,.University press of Florida.1997.pp.39-48.
4--The role of conitive milieu in iranian foreign policy. Discourse. Vol N 3-4, Winter-Spring 2003. pp, 45-66.
5--Iran and Europe : Trend and prospect. Global Dialogue. Vol 3 N 2-3, Spring-Sumner 2001. pp, 72-80.
6--Rectification of Iran’s foreign policy shortcoming during Khatami presidency, Discourse, vol 3, N 3, Winter 2002, pp, 85-100.
7--Les composants de la politique étrangère d'Iran ; Géostratégiques, N° 9, Octobre 2005 :
8--Le régionalisme de l’Amérique Latine à l’origine d’un nouvel ordre mondial ? Géostratégiques ; N° 11 ; Mars 2006 :
9- L"idée républicaine en Iran; in Paul Baquiast et Emmanuel Dupuy; L"idée républicaine dans le monde: XVIIIè - XXIè siècle; Paris; Harmattan; 2007; pp177)182.
10- "Les Militaires et la politique en IRAN", Paris, Défense Nationale, Janvier 2008; pp;129-134.
11- " La pensée républicaine en Iran"; Téhéran; International studies Journal; Vol 3; N° 4;
Spring 2007; pp; 33-42.
12- « Quel Avenir Peut-On Envisager pour ledit Printemps Arabe » , Paris ,Géostratégiques, N° 32, 3è trimestriel 2011, pp 111-119.
13- « An Pesian-Muslim Approach to Diplomacy », Tehran, Iranian Review of Foreign Affairs, Vol.2, N° 4. Winter 2012, pp, 88-98.
14- « La Société civile en Iran et en Arabie Saoudite » ; Paris, Géostratégiques, N° 46 ; Avril 2016 ; pp, 121-128.
15- « Coup d’œil sur les Relations Franco-Iraniennes, et l’Imaginaire des Iraniens », Les Cahiers de l’Orient, N° 123, Eté 2016, pp, 99-112/
کنفرانسها:
--مطالعه تطبیقی توسعه سیاسی در ایران و اسپانیا. مادرید. مارس 2001.
--ادبیات و صلح: تجربه ایران. کنفرانس جهان اسلام و دنیای اسپانیایی زبان. سپتامبر 2003.
-- فرهنگ و روابط بین الملل. برگزار کننده: انجمن کروبر آلمان. اصفهان . آبان 1382.
--نقش اقتصاد در همبستگی ملل. گفتگوی تمدنها. مادرید. اکتبر 2003.
--مطالعه تطبیقی توسعه در ایران و ترکیه. سومین اجلاس ایرانیان و ترکها. اصفهان 19 و 20 اسفند 1382.
--سیاست عربی جمهوری اسلامی ایران. پاریس. انستیتو مطالعات عرب. نوامبر 2004.
--ترکیه و اتحادیه اروپا. تهران. دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی. آذر ماه 1383.
--کانت و صلح سیاسی.تهران. دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی . 19 بهمن 1383.
--ایران و ترکیه در عصر جهانی شدن. آنکارا. چهارمین اجلاس ایرانیان و ترکها . اکتبر 2005.
-- "جامعه شناسی و روابط بین الملل" روابط بین الملل : موضوعی بین رشته ای تهران آبان 1387.
-- "آینده قدرت در فضای مجازی" ، سیاست و فضای مجازی، تبریز . آبان 1390
-- " جامعه مدنی در خاورمیانه" ، پاریس ، آکادمی مطالعات ژئواستراتژیک، بهمن 1394.
-- "چالش های کنونی دولت در ایران"، تهران ، همایش ملی دولت و ملت در ایران، دانشگاه علامه طباطبایی، 31 فروردین و 1 اردیبهشت 1395.

 

طرحهای پژوهشی انجام شده توسط دکتر نقیب زاده
‏1- تأثیر فرهنگ ملی بر سیاست خارجی ج.ا.ا - کار فرما مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت ‏امور خارجه- همرراه با تشویق وزیر وقت دکتر خرازی- سال اتمام 1379 (چاپ شده)‏
‏2- جامعه شناسی بیطرفی و روانشناسی انزواگرایی در تاریخ دیپلماسی ایران- کارفرما مرکز خدمات ‏اسنادی وزارتخرجه- سال اتمام 1380 (چاپ شده)‏
‏3-فرایند تصمیم گیری در سیاست خارجی ایران (چالشها و راهکارها)- کارفرما مرکز تحقیقات ‏استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت- (چاپ شده)1384‏
‏4-نقش روحانیت شیعه در پیروزی انقلاب اسلامی – کارفرما مرکز اسناد انقلاب اسلامی- 1381‏
‏5- جهانی شدن و چالشهای فرهنگ سیاسی در ایران –کارفرما مرکز مطالعات جانی شدن ریاست ‏جمهوری – 1393 ( درحال چاپ شدن)‏
‏6- راهای اجرایی کردن اصل 15 قانون اساسی- کارفرما کمیسیون چشم انداز دبیرخانه تشخیص ‏مصلحت- 1393

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
نگاه به تاریخ تحزب در جهان 2018-07-26 09:08:55

حزب کارگزاران سازندگی

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان پاسداران، انتهای نگارستان پنجم، پلاک 8

تلفن: 22841608 (021)

ایمیل: info @ kargozaran.net

نقشه

کارگزاران در شبکه های اجتماعی